Urząd Gminy Fabianki zawiadamia, iż zgodnie z uchwałą nr III/36/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/152/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Fabianki oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2019 r. poz. 1074), wprowadzone zostały nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.:


• odpady komunalne zbierane w sposób selektywny – 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca;
• odpady komunalne zbierany w sposób zmieszany – 30,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Zmiana stawek opłat związana jest ze znacznym wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki  odpadami komunalnymi w gminie tj.: rosnące ceny energii, transportu oraz składowania odpadów.

Nowe stawki będą obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2019 roku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarowania odpadami komunalnymi musi być samofinansujący się, czyli wpłaty z opłat, których Państwo dokonujecie za odbiór odpadów komunalnych muszą pokryć wszystkie wydatki związane z obsługą systemu i zagospodarowania odpadów komunalnych, a mianowicie:
•    odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
•    utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów;
•    obsługę administracyjną systemu;
•    edukacje ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Zmiana wysokości opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji. Obowiązek złożenia nowej deklaracji pojawia się w przypadku zmiany liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość (narodziny dziecka, śmierć, wyjazd lub powrót  zza granicy, przeprowadzka), zmiany sposobu gromadzenia odpadów, sprzedaż nieruchomości lub w przypadku zaistnienia innych okoliczności majach wpływ na określenie wysokości opłaty. Na zgłoszenie ww. faktu właściciel nieruchomości lub jej użytkownik ma 14 dni od zaistnienia zmiany.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi proszę dokonywać na rachunek bankowy

91 9557 1032 2011 0600 0518 0015
BS Kowal o/Szpetal Górny

Do pobrania:
1. Deklaracja
2. Uzasadnienie zmiany/korekty deklaracji
3. Klauzula informacyjna